dnes je 28.11.2022

EnviroInfo
Produkt manažér

2022.11 Úvodník


Bc. Tamila Chui

Vážení čitatelia,

V aktuálnom čísle online časopisu – EnviroInfo – sa dočítate o problematike komunálnych odpadov. Hlavnou motiváciou obcí a miest zaviesť váženie odpadov priamo v zberných kontajneroch a vozidlách je hlavne predchádzanie vzniku čiernych skládok a čo najvyššia miera separácie, pričom sa obyvatelia priamo ekologicky a environmentálne vzdelávajú a dlhodobá skúsenosť s týmto druhom služieb podporuje aj ekologickejšie vnímanie komunít a vyššiu participáciu na riešení odpadovej politiky inovačnejšími spôsobmi.

Smart technológie, ku ktorým nabáda aj novelizácia o miestnych poplatkoch a odpadoch, smeruje k vyššej férovosti, kde ak občan kvalitne triedi zložky komunálneho odpadu, opláca sa mu to pri poplatkoch za vyprodukovaný zmesový komunálny odpad. Každá bytová jednotka, teda domy aj byty v menších obciach či väčších mestách môžu mať zavedené smart technológie pri váženom odpade. Aké sú odporúčania pre samosprávy? Viac sa dočítate v článku Váženie odpadov a využitie smart technológií v obciach a mestách na Slovensku.

Pripravili sme pre Vás aj ďalšie odborné informácie:

 • Váženie odpadov a využitie smart technológií v obciach a mestách na Slovensku

 • Novinky pre nemocnice v odstraňovaní rádioaktívnych odpadov

 • Kontajnerové stojiská s autonómnym uzatváraním – výhody pre odpadové firmy aj obyvateľov

Odporúčame precitať si i praktické riešenia príkladov z praxe:

 • Povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi

 • Úprava zmesového komunálneho odpadu od 1.1. 2023

Prijemne čítanie Vám v mene celej redakcie praje


Bc. Tamila Chui

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 30. 6. 2022 na stiahnutie TU

(zákon je dostupný po prihlásení)

Články

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) od 1. januára 2023

Vybrané ustanovenia so zreteľom na osobitné výrobky z plastu v kontexte novely č. 430/2021 Z. z. s účinnosťou od roku 2023 a 2024

Zákon o odpadoch v kontexte zmien účinných od 1.januára 2022

Otázky a odpovede

Identifikačný list nebezpečného odpadu pre káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky v roku 2022

Komunálny odpad vyzbieraný z iných zdrojov v roku 2022

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2022,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2022 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič
Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.
Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., pôsobí na Katedre financií, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborne sa orientuje predovšetkým v nepriamych daniach - DPH, spotrebné a environmentálne dane. V roku 2011 úspešne obhájil dizertačnú prácu a v roku 2020 habilitačnú. Výsledky výskumu publikuje doma aj v zahraničí. Participuje ako spoluriešiteľ na riešení viacerých projektov.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 
OBSAH
NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA