dnes je 1.2.2023

EnviroInfo
Produkt manažér

2023.01 Úvodník


Bc. Tamila Chui

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle online časopisu – EnviroInfo – sa dočítate o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, vyplývajúcej z novelizácie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podľa novej vyhlášky evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú povinné osoby podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na evidenčnom liste odpadu podľa prílohy č. 1 priebežne, najmenej raz za mesiac. Povinnosť uchovávať evidenciu 5 rokov zostáva nezmenená. Ďalšie informácie z tejto oblasti sa dozviete v aktuálnom čísle časopisu.

Aké prvé pozitívne zmeny v oblasti environmentálnej politiky nás čakajú v roku 2023? Od 1. januára 2023 sú v samospráve na Slovensku novinky v triedení a nakladaní s odpadmi, Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo finančne podporiť väčšie množstvo žiadateľov (samotných samospráv) v oblasti triedenia odpadov, ktoré sú platné od januára 2023. Ministerstvo deklaruje, že ide o cca 26 miliónov eur a podporených bude celkovo 57 obcí a miest na celom Slovensku.

Pripravili sme pre Vás aj ďalšie odborné informácie:

 • Plán pre ochranu biodiverzity vlády SR od roku 2023.

 • Evidencia odpadov od 1. 1. 2024.

 • Evidencia a ohlasovanie odpadov.

 • Legislatívne povinnosti vo vzťahu k odpadom pri vykonaní stavebných úprav.

 • Materiálové zhodnocovanie odpadu.

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie praje


Bc. Tamila Chui

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 1. 1. 2023 na stiahnutie TU

(zákon je dostupný po prihlásení)

Články

Evidenčný list odpadov od 1. 1. 2024

Možnosti subjektov zaradiť sa do zoznamu externých odborných hodnotiteľov v Pláne obnovy v roku 2023

Schválené projekty Ministerstva životného prostredia SR pre obce v triedení odpadov v roku 2023

Otázky a odpovede

Evidencia a ohlasovanie odpadov

Legislatívne povinnosti vo vzťahu k odpadom pri vykonaní stavebných úprav

Materiálové zhodnocovanie odpadu

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič
Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.
Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., pôsobí na Katedre financií, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborne sa orientuje predovšetkým v nepriamych daniach - DPH, spotrebné a environmentálne dane. V roku 2011 úspešne obhájil dizertačnú prácu a v roku 2020 habilitačnú. Výsledky výskumu publikuje doma aj v zahraničí. Participuje ako spoluriešiteľ na riešení viacerých projektov.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 
OBSAH
NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA