dnes je 1.3.2024

EnviroInfo
Produkt manažér

2024.02 Úvodník


Mgr. Tamila Chui

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle online časopisu – EnviroInfo – sa dočítate o evidenčnom liste skládok odpadov pre rok 2024. Skládkovanie odpadov je moderným problémom v rámci odpadového hospodárstva pre celú Európsku úniu, obzvlášť pre Slovensko, aj v roku 2024. Preto je potrebné poznať metodiky pre evidenčné listy skládok odpadov. Spôsob vypĺňania tlačiva s názvom ,,evidenčný list skládky odpadov” by mal obsahovať viacero podstatných údajov, ktoré priamo definuje príloha č. 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktorá platí aj pre rok 2024. V prvom rade ide o rok – uvedie sa príslušný kalendárny rok, za ktorý sa zasiela daný evidenčný list skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky je podľa vyhlášky ďalej povinný vyplniť IČO, kde sa uvedie identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov. Ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Aké sú povinnosti a oprávnenia osôb v súvislosti s únikom inváznych nepôvodných druhov? Konkrétne zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 3 určuje povinnosti a oprávnenia osôb v súvislosti s únikom inváznych nepôvodných druhov, ktoré majú účinnosť aj v roku 2024. Zákon totiž upravuje pre oblasť prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov živočíchov, rastlín, húb a mikroorganizmov obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi, ďalej povinnosti a oprávnenia osôb, a tiež opatrenia na zamedzenie introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Zákon upravuje aj podmienky pre informačný systém o výskyte a šírení inváznych nepôvodných druhov, definuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, štátnych organizácií a obcí, a taktiež určuje zodpovednosť za porušenie menovaných povinností. Ďalšie informácie sa dozviete v článku Riešenia a pravidlá pri únikoch inváznych nepôvodných druhov podľa platnej legislatívy pre rok 2024.

Pripravili sme pre Vás ďalší odborný článok:

Odporúčame Vám prečítať si aj praktické riešenia príkladov z praxe:

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie praje


Mgr. Tamila Chui

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 1. 1. 2023 na stiahnutie TU

(zákon je dostupný po prihlásení)

POZOR! Od 1.12.2023 prestávame vydávať odborný časopis Expert na odpadové hospodárstvo a environmentalistiku.

Články

Evidenčné listy skládok odpadov pre rok 2024

Riešenia a pravidlá pri únikoch inváznych nepôvodných druhov podľa platnej legislatívy pre rok 2024

Metodika a evidencia pre tuhé fosílne palivá, motorové palivá a vykurovacie oleje a ich predaj aj pre rok 2024

Otázky a odpovede

Potvrdenie o prevzatí odpadu od fyzických osôb alebo právnických osôb v roku 2024

Vážny lístok - pôvodca odpadu v roku 2024

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2024,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2024 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič
Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.
Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., pôsobí na Katedre financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborne sa orientuje predovšetkým v nepriamych daniach - DPH, spotrebné a environmentálne dane. V roku 2011 úspešne obhájil dizertačnú prácu a v roku 2020 habilitačnú. Výsledky výskumu publikuje doma aj v zahraničí. Participuje ako spoluriešiteľ na riešení viacerých projektov.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslav Š., Košice

 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA