OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Produkt manažér

2019.08 Úvodník

Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážený čitateľ,

leto je v plnom prúde a veríme, že si ho vychutnávate podľa predstáv. My Vám prinášame augustové vydanie časopisu EnviroInfo, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky.

Stratégiou Európskej únie je zníženie emisií pre automobilové spoločnosti zo 130 g/km na 95 g/km do roku 2020. Po tomto roku budú automobilové spoločnosti povinné znížiť emisie o 20 % do roku 2025 a o 37,5 % do roku 2030 na základe aktuálnych údajov z roku 2021.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. neustanovuje inak. Bližšie sa pozrieme, kto znáša náklady v článku od Ing. Juraja Váleka, PhD.

Ing. Poništ spracoval články kde sa venuje plazmovému splyňovaniu odpadov a pyrolýze komunálnych odpadov. Vedeli ste napríklad, že?

Spoločnosť Millenium Technologies predstavila koncom roka 2018 pokusný reaktor v hale vedeckotechnického parku v meste Dubá v Českolipskom kraji. V týchto priestoroch začala spoločnosť testovať technológiu plazmového splyňovania pre likvidáciu odpadu. Vďaka spaľovaniu za pomoci plazmatronu vzniká plyn podobný svietiplynu, ktorý možno použiť na výrobu elektriny a tepla v kogeneračnej jednotke. Časť elektriny spotrebuje samotné zariadenie a zvyšok je možné odovzdať do siete.

Legislatívne okienko:

Momentálne prebieha vyhodnotenie medzipripomienkového konania návrhu novely zákona č. 79/2015 Z. z., ktorý sa má od 1. júla 2020 novelizovať. Novelou sa okrem iného upravujú ustanovenia týkajúce sa niektorých základných definícií a pojmov, dopĺňajú sa ciele recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a ciele recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030, ďalej sa ustanovuje povinnosť pre výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť finančnú zábezpeku na zabezpečenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Taktiež sa prijímajú opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky, ako aj opatrenia na podporu opätovného použitia odpadu, recyklácie a iných činností zhodnocovania a prijímajú sa opatrenia na zníženie tvorby plastového odpadu, t. j. zakazuje sa uvádzať na trh Slovenskej republiky niektoré jednorazové plastové výrobky. Zároveň sa upravujú ustanovenia o informačnom systéme odpadového hospodárstva a niektoré ustanovenia v dôsledku požiadaviek z aplikačnej praxe.

Príjemné čítanie praje

Ing. Lucia Žarnócaiová
odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

Ing. Juraj Válek

Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: