OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Produkt manažér

2020.03 Úvodník

Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážený čitateľ,

prinášame Vám marcové vydanie časopisu EnviroInfo, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo vyhlášku č. 32/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2016 Z. z.o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z.. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. marca 2020 a mení prílohu číslo 6 a prílohu číslo 11.

Nastávajú zmeny v nariadení vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov s účinnosťou od 1. marca 2020.

Zmeny neobišli ani zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. 7. 2020. Zmeny sa týkajú 10 časti zákona – Poplatku. V § 77 sa špecifikovali osoby, ktoré majú platiť poplatky za nakladanie s odpadom alebo triedený zber. Zvýraznila sa skutočnosť, že ak fyzická osoba spĺňa zákonom stanovené náležitosti, poplatníkom je len raz. Ďalej bol upravený § 80, ktorý sa týka oznamovacej povinnosti. Ďalšie zmeny sa týkali § 81 o vyrubení poplatku a splatnosti, § 82 o vrátení, znížení a odpustení poplatku, ako aj splnomocňovacích ustanovení v § 83.

Okrem toho sme si pre Vás pripravili články:

 • Právna úprava skládkovania odpadu podľa novely zákona s účinnosťou od 1. 1. 2021

 • Zavedenie školského zberu odpadov s účinnosťou od 1. 7. 2020

 • Novela k výkupu elektroodpadu a vážiaceho systému odpadu

V prípade, že máte otázky vo veci problematiky odpadov a environmentalistiky, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci Vášho ročného predplatného k dispozícii.

Príjemné čítanie praje

Ing. Lucia Žarnócaiová
odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise:

Zmeny v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny účinné od 1. januára 2020
Zmeny v plnení vyhradených povinností Organizácie zodpovednosti výrobcov s účinnosťou od 1. júla 2020 a 1. januára 2021
Výnos o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu od 1. júla 2020
Nakladanie s odpadovými pneumatikami a uzavretie zmluvy o ich spätnom zbere s účinnosťou od 1. 7. 2020 a 1. 1. 2021
Metodika analýzy zmesového komunálneho odpadu - príprava a plánovanie analýzy zmesového komunálneho odpadu a odber vzorky zmesového komunálneho odpadu
Národný register znečisťovania látok
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2020

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

Ing. Juraj Válek

Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: