OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Produkt manažér

2020.07 Úvodník


Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážený čitateľ,

prinášame Vám júlové vydanie časopisu EnviroInfo, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky.

Najnovšia novela zákona o odpadoch sa dotýka § 135h, ktorý upravuje prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Toto prechodné ustanovenie bolo do zákona o odpadoch doplnené s účinnosťou od 9. apríla 2020 zákonom č. 74/2020 Z. z. Podstata tohto prechodného ustanovenia bola v tom, že niektoré lehoty podľa zákona o odpadoch neplynuli, čo malo svoj význam v čase núdzového stavu a mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19.

V súčasnosti už takáto intenzívna potreba nie je a je možné, aby začali, resp. obnovili úkony podľa zákona o odpadoch. Úpravou prechodných ustanovení v § 135h sa zabezpečí, aby miestna obhliadka zástupcu okresného úradu a zástupcu obce, ktorou sa overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin, prípadne akákoľvek iná miestna obhliadka a ústne pojednávanie vyplývajúce zo zákona o odpadoch mohli byť uskutočnené v takom režime, aby bolo zabezpečené vykonanie opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR.

Umožnením uskutočnenia miestnych obhliadok a ústnych pojednávaní sa bude môcť pokračovať napríklad v zisťovacích konaniach o určenie osoby zodpovednej za umiestnenie nezákonne umiestneného odpadu, konaniach o udelenie súhlasov a pod.

Okrem toho sme si pre Vás pripravili nasledujúce články:

 • Zmeny pre zberné dvory od 1. 7. 2020

 • Lex korona a zmeny v enviro zákonoch

 • Zmeny v základných ustanoveniach o komunálnom odpade od 1. 7. 2020

 • Zmeny plnenia povinností pre Organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcu vyhradeného výrobku od 1. 7. 2020

 • Zmeny pre Koordinačné centrá od 1. 7. 2020

V prípade, že máte otázky vo veci problematiky odpadov a environmentalistiky, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci Vášho ročného predplatného k dispozícii.

Príjemné čítanie praje


Ing. Lucia Žarnócaiová
odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 5. 8. 2020 na stiahnutie TU

Nové v on-line časopise:

Pripravovaný návrh novely zákona o odpadoch v roku 2020

Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 7. 2020

Nariadenie vlády SR o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad od 28. júna 2021

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch od 1. septembra 2020 a 1. januára 2021

Zmeny v programových dokumentoch odpadového hospodárstva od 1. 7. 2020

Zmeny v základných ustanoveniach pre obaly a odpady z obalov od 1. 7. 2020

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

Ing. Juraj Válek

Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: