OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Produkt manažér

2020.11 Úvodník


Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážený čitateľ,

prinášame Vám novembrové vydanie časopisu EnviroInfo, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky.

V zbierke zákonov pod č. 285/2020 vyšla novela, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorou sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.

Vedeli ste napríklad, že?

Od 14. 10. 2020 sú OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov) zabezpečujúce systém združeného nakladania s odpadmi z obalov povinné zasielať údaje pre výpočet trhového podielu do 31. októbra.

Od 14. 10. 2020 novelou zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z. sa prenáša zodpovednosť za nakladanie s oddelene vyzbieraným odpadom z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraným odpadom z neobalových výrobkov z iných zdrojov. Pred novelou bola podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. zodpovedná za nakladanie s týmito odpadmi obec. Od 14. 10. 2020 má za nakladanie s týmto odpadom zodpovedať ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ - a právnická osoba.

Pripravili sme si pre Vás nasledujúce články:

 • Termín pre zasielanie údajov na výpočet trhového podielu pre OZV

 • Zodpovednosť za nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov a plnenie štandardu obce od 14. 10. 2020

 • Minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky od 1. 1. 2021

 • Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu – je to správna cesta?

 • Prechodné ustanovenia k novele zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z.

Z Vašich otázok vyberáme:

 • Odpad z použitých tonerov

 • Vzťah výrobcu obalov a OZV

V prípade, že máte otázky vo veci problematiky odpadov a environmentalistiky, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci Vášho ročného predplatného k dispozícii.

Príjemné čítanie praje


Ing. Lucia Žarnócaiová

odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 14. 10. 2020 na stiahnutie TU

Nové v on-line časopise:

Pripravovaný návrh novely zákona o odpadoch v roku 2020
Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 7. 2020
Nariadenie vlády SR o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad od 28. júna 2021
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch od 1. septembra 2020 a 1. januára 2021
Zmeny v programových dokumentoch odpadového hospodárstva od 1. 7. 2020
Zmeny v základných ustanoveniach pre obaly a odpady z obalov od 1. 7. 2020

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

Ing. Juraj Válek

Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: