Input:

Pyrolýza komunálnych odpadov

6.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.3 Pyrolýza komunálnych odpadov

Ing. Juraj Poništ

Stručný popis pyrolýzy

Podľa Atlasu sanačných metód predstavuje pyrolýza fyzikálno-chemický tepelný anaeróbny rozklad organických zlúčenín za vzniku stabilných nízkomolekulárnych produktov. Počas tohto procesu dochádza k premene organického materiálu na horľavý plyn a tuhý uhlíkatý zvyšok.

Plyn je prevažne tvorený oxidom uhoľnatým (CO), vodíkom (H2) a metánom (CH4). Tento plyn je v praxi nazývaný syntetickým plynom a je charakteristický výhrevnosťou vhodnou na spálenie alebo k produkcii kvapalných palív.

Z technologického hľadiska delíme pyrolýzu podľa dosahovanej teploty nasledovne:

• nízkoteplotná pyrolýza (< 500 °C),

• pyrolýza pri strednej teplote (500 – 800 °C),

• vysokoteplotná pyrolýza (> 800 °C).

Pyrolýza komunálnych odpadov vyvinutá spoločnosťou LBG Moravia

Spoločnosť LBG Moravia vyvinula jedinečný koncept pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu pomocou pyrolýzy.

Pred vstupom do reaktora je palivo rozdrvené a zbavené vlhkosti. Palivo je potom bez prístupu vzduchu kontinuálne dávkované do vstupnej časti reaktora. V reaktore dochádza k premiešaniu a k termochemickému spracovania materiálu za vzniku uhlíkatého zvyšku, ktorý je vynášaný systémom dopravníkov.

Produkt pyrolýzy, syntetický plyn, je následne vyčistený a dopravený do plynojemu, kde dochádza k homogenizácii a uskladneniu do ďalšieho využitia. Časť plynného produktu je


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: