Input:

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2020

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.7 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

K novele vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov, sa pristupuje z dôvodu aktualizácie v nadväznosti na právnu úpravu EÚ. Súčasná právna úprava je neaktuálna a neobsahuje napríklad podrobnosti o registrácii splnomocneného zástupcu v takom rozsahu, ako boli ustanovené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/290, ktorým sa stanovuje formát registrácie výrobcov elektrických a elektronických zariadení a podávania správ týmito výrobcami do registra.

Novela vyhlášky je pripravovaná predovšetkým z dôvodu potreby zosúladenia vnútroštátnej právnej úpravy s legislatívou EÚ. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/290, ktorým sa stanovuje formát registrácie výrobcov elektrických a elektronických zariadení a podávania správ týmito výrobcami do registra sa ustanovuje nový rozsah údajov vyžadovaných pri registrácii výrobcu a splnomocneného zástupcu do Registra výrobcov vyhradených výrobkov. Vzhľadom na to, že nariadenie je priamo aplikovateľné bez potreby transpozície, je potrebné zosúladiť právnu úpravu. Vďaka harmonizovanej štruktúre údajov a jednotnému formátu registrácie a podávania správ výrobcami elektrických a elektronických zariadení (EEZ) vo všetkých členských štátoch sa zníži administratívna záťaž, ktorú musia znášať výrobcovia pôsobiaci na úrovni Únie alebo niektorých členských štátov. V záujme zosúladenia postupov uplatňovaných členskými štátmi v oblasti registrácie a predkladania správ by daný formát registrácie a podávania správ mali využívať všetci výrobcovia vrátane výrobcov dodávajúcich EEZ, a to buď formou komunikácie na diaľku alebo prostredníctvom splnomocnených zástupcov (v prípade ich vymenovania). Predmetným formátom by sa mali riadiť aj všetky registre, ktoré členské štáty zostavili podľa článku 16 ods. 1 smernice 2012/19/EÚ. Vo formáte registrácie a podávania správ by sa mali stanoviť kľúčové informačné prvky, ktoré sú potrebné na účely registrácie a podávania správ výrobcami alebo splnomocnenými zástupcami, v prípade ich vymenovania. Vďaka tomuto formátu by členský štát, v ktorom je daný výrobca zaregistrovaný a ktorému podáva správy, od neho mohol vyžadovať isté dodatočné informačné prvky. S cieľom predísť dodatočnej administratívnej záťaži by sa dané požiadavky týkajúce sa dodatočných informácií mali týkať len údajov, ktoré sú takto identifikované už v samotnom formáte. Vyžaduje sa aj to, aby správy o odpade z EEZ, ktorý sa separovane vyzbieral, recykloval - vrátane prípravy na opätovné použitie, zhodnotil a zneškodnil v členskom štáte alebo prepravil v rámci Únie alebo vyviezol mimo nej, podávali všetci výrobcovia alebo všetci splnomocnení zástupcovia v prípade ich vymenovania. Pričom príslušné informácie, ktoré sa majú oznámiť Komisii, sa v členských štátoch zbierajú z rôznorodých zdrojov. V tejto súvislosti by sa harmonizáciou formátov

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: