Input:

Národný register znečisťovania látok

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.6 Národný register znečisťovania látok

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne, tzv. národný register znečisťovania, je databázou založenou na povinnom periodickom oznamovaní údajov o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo lokality prevádzkarne. Pričom oznamovaním sa rozumie poskytovanie údajov do národného registra znečisťovania.

Národný register znečisťovania, ktorý je informačným systémom verejnej správy, obsahuje najmä informácie podľa Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 v platnom znení. Do národného registra sa oznamujú údaje o množstvách prenesených odpadov a o množstvách znečisťujúcich látok bez zohľadnenia určených prahových hodnôt uvoľňovaných do ovzdušia, uvoľňovaných do vody, uvoľňovaných do pôdy a prenášaných v odpadových vodách. Ministerstvo zhromažďuje údaje do národného registra a spravuje národný register znečisťovania. Pričom môže tieto úlohy vykonávať prostredníctvom poverenej právnickej osoby. Národný register je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva a obsahuje údaje usporiadané podľa oznamovacích rokov a vzory tlačív na oznamovanie údajov. Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba ho vedie tak, aby umožňoval vyhľadávanie údajov podľa prevádzkarne a jej umiestnenia, činnosti, prevádzkovateľa, znečisťujúcej látky alebo odpadu, zložky životného prostredia, do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje, cieľa prenosu nebezpečného odpadu za hranice štátu a prenosu znečisťujúcej látky v odpadových vodách mimo lokality prevádzkarne.

Národný register znečisťovania umožňuje tiež vyhľadávanie informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa plošných zdrojov v ňom zaradených. Plošný zdroj sa do registra zaraďuje, ak skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania alebo je uskutočniteľné vypočítanie, alebo odborný odhad takých údajov, alebo existujú reálne údaje, ktoré boli zozbierané napríklad podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a sú využiteľné na účely plošných zdrojov. Prevádzkovateľ oznamuje údaje do národného registra znečisťovania na príslušnom tlačive v listinnej alebo elektronickej podobe a je povinný oznamovať údaje za oznamovací rok každoročne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roku, pričom počas krízovej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: