Input:

Náležitosti odborného posudku v roku 2019

8.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.4 Náležitosti odborného posudku v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa vyhlášky č. 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sa stanovujú náležitosti odborného posudku v prílohe č. 23. k predmetnej vyhláške.

Náležitosťami odborného posudku sú údaje, ako meno a priezvisko oprávnenej osoby, číslo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, účasť ďalších osôb na posudzovaní, dôvod vypracovania odborného posudku vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti alebo zariadenia podľa prílohy č. 22 k predmetnej vyhláške, identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný, predmet posudzovania, ako aj prehľad posudzovaných dokladov a podkladov predložených na posúdenie, charakteristiku posudzovaného predmetu, postup a metódu posudzovania, ako aj iné dôležité skutočnosti. Taktiež obsahuje údaje, ako výsledok posúdenia, závery vyplývajúce z výsledku posúdenia, záver posudku (jednoznačné odporúčanie alebo neodporúčanie, resp. návrh podmienok na súhlas orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve), dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby. Pričom u právnickej osoby a u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu s odtlačkom pečiatky.

Ak sa odborný posudok vypracúva za účelom udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov a za účelom udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť alebo predĺženia platnosti autorizácie, okrem všeobecných náležitosti obsahuje aj nasledovné samostatné posúdenie pre každú kategóriu elektroodpadu, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu, autorizácie alebo predĺženie platnosti udelenej autorizácie, a to, či žiadateľ je technicky, materiálne a personálne zabezpečený na spracovanie celej kategórie elektroodpadu, ktorá je predmetom žiadosti, ku ktorej sa odborný posudok vypracúva. Ak sa kategória elektroodpadu delí na podskupiny, toto posúdenie sa uvedie osobitne ku každej podskupine danej kategórie elektroodpadu. V posúdení musí jednoznačne vyplývať záver, či žiadateľ je zabezpečený na spracovanie celej kategórie elektroodpadu, prípadne ktorých podskupín danej kategórie elektroodpadu, a naopak. Taktiež vyjadrenie, či žiadateľ vykonáva konečné zhodnotenie kategórie elektroodpadu, ktoré je predmetom žiadosti, ak sa kategória elektroodpadu delí na podskupiny, toto vyjadrenie sa uvedenie osobitne ku každej podskupine danej kategórie elektroodpadu, a či má zavedený systém podľa nariadenia Rady EÚ č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. Ako aj či určenie hmotnostného a percentuálneho podielu zhodnotených a osobitne zrecyklovaných častí elektroodpadu k celkovému množstvu spracovaného elektroodpadu a uvedenie miery zhodnotenia a miery recyklácie, ktorú je žiadateľ schopný dosiahnuť za účelom ich porovnania s cieľmi zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu ustanovenými v prílohe č. 3 časť I prvým bodom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Hmotnostný a percentuálny podiel a miera zhodnotenia a miera recyklácie, ktoré je žiadateľ schopný dosiahnuť, sa uvedú osobitne pre každú kategóriu elektroodpadu prípadne podskupinu kategórie, ktorá je predmetom žiadosti. Tiež,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: