Input:

Zneškodňovanie odpadovej vody

25.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autori: Mag. Annamária Tóthová, JUDr. Katarína Liebscherová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Odpadová voda zhromažďovaná v žumpách z hľadiska zákona o odpadoch nie je odpad. Vozia ju do čistiarní odpadových vôd. Doteraz sme tento proces nazývali zneškodňovanie odpadových vôd. Je to správne? Nemal by sa proces nazývať čistenie odpadových vôd? Môžeme odpadové vody, ktoré majú kat. čísla, zneškodňovať čistením? Alebo je chyba, ak označíme proces čistenia odpadových vôd zo žúmp ako zneškodňovanie?

V zmysle § 2 písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. Vodný zákon (ďalej len „vodný zákon“) je odpadovou vodou voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna; za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: