Input:

Zber odpadu na území obce v roku 2019

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.5 Zber odpadu na území obce v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Pričom sa to nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu.

Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy takýchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce a so všeobecne záväzným nariadením obce. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, obvykle na päť rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov. Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou. Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roku. Obec je povinná nahlásiť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorený takýto zmluvný vzťah, údaje o produkcii komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28. februára.

Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí zmluvu ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly napriek tomu, že financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa predmetného zákona je zabezpečené, je obec oprávnená vypovedať zmluvu alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpečený triedený zber. Výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou. Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v takejto zmluve, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí, a obsahuje najmä dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie, spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci triedeného zberu, ako aj spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: