Input:

Výnos o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu od 1. júla 2020

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.3 Výnos o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu od 1. júla 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Ministerstvo životného prostredie Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. aa) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje, že tento výnos upravuje postupy ako prípravy a plánovania analýzy zmesového komunálneho odpadu, odberu vzoriek zmesového komunálneho odpadu, počtu osôb a trvania analýzy, triedenia odobratých vzoriek, váženia vytriedených odpadov, vyhodnotenia analýzy zmesového komunálneho odpadu, používania dát. Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2020.

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa v predmetnom zákone dopĺňa § 105 ods. 3 písmená aa) a ab). Konkrétne všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu a tiež podrobnosti o mieste výskytu odpadu, podrobnosti o elektronickej evidencii odpadov a údajoch v nej, podrobnosti o registroch a údajoch v registroch, podrobnosti o automatizovaných rozhraniach, podrobnosti o pravidlách integrácie pre povinné osoby na automatizované rozhrania, podrobnosti o číselníkoch umiestnenia odpadov, podrobnosti o elektronickom výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci na úseku odpadového hospodárstva. Analýza zmesového komunálneho odpadu je jeho podrobné preskúmanie z hľadiska jeho surovinového zloženia. Cieľom analýzy je zistiť zastúpenie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ktoré sa ešte nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade a posúdenia ich možnej využiteľnosti.

Pričom zmesový komunálny odpad je

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: