Input:

Všeobecné záväzné nariadenie obce v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019

12.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.3 Všeobecné záväzné nariadenie obce v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Obec môže všeobecne záväzným nariadením, podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ustanoviť výšku nákladov ako aj iný spôsob úrady v súvislosti s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako aj upravovať rôzne podrobnosti v tejto súvislosti.

Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku nákladov za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady. Obec tiež môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, ako aj nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, a tiež nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne. Obec taktiež upraví podrobnosti o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok a jedlých olejov a tukov. Ďalej upraví podrobnosti o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, prevádzkovaní zberného dvora, spôsobe zberu drobného stavebného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: