Input:

Spôsob vypĺňania tlačiva

29.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne
EVIDENČNÝ LIST OBALOV A ODPADOV Z OBALOV

Do Evidenčného listu obalov a odpadov z obalov sa požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, zapisujú raz za kalendárny štvrťrok po jeho skončení a za všetky prevádzky povinnej osoby sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé obalové materiály alebo odpady z obalov je 0  zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. V prípade dosiahnutia záporných čísiel v rámci štvrťrokov sa v rámci sumarizácie použijú aj tieto záporné čísla

Číslo registrácie - uvádza sa číslo registrácie povinnej osoby z potvrdenia o zápise do registra podľa § 9 ods.7 zákona.  

Povinná osoba
IČO - uvádza sa identifikačné číslo povinnej osoby; ak má povinná osoba IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.

Obchodné meno - uvádza sa obchodné meno povinnej osoby (právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri.

Adresa
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa povinnej osoby a jej telefónne číslo.

Zodpovedná osoba - uvádza sa meno osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva.

Adresa
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa a telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa a URL adresa osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva.

Tabuľka 1

V tejto tabuľke uvádza povinná osoba, ktorá si zabezpečuje povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov sama na vlastné náklady celkové množstvá obalov podľa jednotlivých obalových materiálov.
Povinná osoba, ktorá zabezpečuje zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov prostredníctvom jednej oprávnenej organizácie, uvádza celkové množstvá obalov podľa jednotlivých stĺpcov.
Povinná osoba, ktorá zabezpečuje zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov prostredníctvom viacerých oprávnených organizácii, uvádza množstvá obalov na samostatnom tlačive pre každú oprávnenú organizácia pre konkrétne obalové materiály, pre ktoré jej tieto oprávnené organizácie zabezpečujú zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov.

Štvrťrok/rok - uvádza sa štvrťrok a rok, za ktorý sa vedie evidencia obalov a odpadov z obalov, t. j. postupne január až marec (I.), apríl až jún (II.), júl až september (III.), október až december (IV.) príslušného roka.

Obalový materiál - uvádza sa celkové množstvo obalového materiálu, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, kompozity, kovy, drevo, ostatné a spolu.

Množstvo obalov - uvádza sa celkové množstvo obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec B (Výroba) - uvádza sa množstvo prázdnych obalov zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby a množstvo obalov vyrobených a naplnených povinnou osobou vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené do obehu, a obalov naplnených nebezpečnými látkami.

Stĺpec C (Dovoz) - uvádza sa množstvo obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov ktoré sú prvýkrát uvedené do obehu, a obalov naplnených nebezpečnými látkami prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie  a štátov mimo členských štátov Európskej únie.

Stĺpec D (Vývoz) - uvádza sa množstvo obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov a obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.

Stĺpec E (Uvedené na trh) - uvádza sa množstvo obalov uvedené na trh, vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvýkrát použité, a obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok.

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)

Stĺpec F (Opakovane použiteľné obaly) - uvádza sa množstvo obalov opakovane použiteľných, ktoré sú prvýkrát uvedené do obehu.

Stĺpec G (Obaly naplnené nebezpečnými látkami) - uvádza sa množstvo obalov, ktoré boli uvedené na trh alebo do obehu; na odpady z týchto obalov sa  nevzťahuje povinnosť podľa § 7 ods. 1 zákona.  

Tabuľka 2

Vypĺňa povinná osoba, ktorá si zabezpečuje zber odpadov z obalov, zhodnocovanie a recykláciu sama na vlastné náklady a to z množstva obalov, ktoré uviedla na trh alebo do


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: