Input:

Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO)

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Regionálny informačný systém o odpadoch (ďalej len: „RISO“) vznikol na základe potreby zberu a spracovania relevantných údajov pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len: „OH SR“). Tieto údaje nám reflektujú aktuálny stav OH v SR a slúžia ako podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy na úseku tvorby a ochrany životného prostredia na všetkých úrovniach (MŽP SR -> okresné úrady v sídle kraja -> okresné úrady -> kontrolné orgány ŽP atď.).

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Zdroj: www.thehindu.com

RISO je systém zameriavajúci sa na zistenie skutkového stavu v oblasti OH SR a je významným nástrojom dostatočne pružne reagujúcim na prognózy nadchádzajúceho stavu v tejto problematike. V súčasnosti RISO spravuje stredisko ČMS ODPADY pracujúce v rámci organizačnej štruktúry COHEM SAŽP (centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva Slovenskej agentúry životného prostredia) v Bratislave. COHEM nielenže zodpovedá za premietnutie platnej legislatívy do systému RISO tak, aby bol plne umožnený zber a spracovanie údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi, ale zároveň navrhuje technický a aplikačný rozvoj v oblasti strategického informačného systému o odpadoch (SISO) a vzájomné prepojenie oboch systémov. Vkladané údaje o odpadoch musia zodpovedať štruktúre a rozsahu potrebnom k plneniu národných a medzinárodných výkazníckych povinností. Rovnako sa COHEM tiež podieľa na príprave legislatívy v oblasti evidencie a výkazníctva.

Od roku 2001 bolo potrebné reagovať na legislatívne zmeny v oblasti OH SR, keďže do platnosti vstúpili právne predpisy dôležité i z hľadiska prevádzkovania RISO, a to:

  • Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,

  • Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z .z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,

  • Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

     (zavedený bol európsky odpadový katalóg).

Uvedené legislatívne predpisy priniesli natoľko významné zmeny, že programové vybavenie informačného systému o odpadoch bolo potrebné od roku 1995 kompletne prepracovať, následkom čoho bolo spracované nové programové vybavenie pre informačný systém o odpadoch tzv. RISO-NET, ktoré spracúva údaje o vzniku odpadoch a spôsoboch nakladania s nimi a vytvára dátovú základňu - pre plánovanie, aktualizáciu a vyhodnocovanie plnenia zadefinovaných cieľov a konkrétnych opatrení vyplývajúcich z POH = programov odpadového hospodárstva. V roku 2002 bol RISO-NET celoplošne nasadený na pracoviská štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (ďalej len: „ŽP“) za účelom celoplošného zberu údajov na skutočných (ostrých) dátach.

Systém RISO-NET sa využíva dodnes a už z jeho samotného označenia vyplýva, že ide o modernú sieťovú verziu programu o odpadoch využívajúcu progresívne technológie internetu a intranetu. Hlavná časť informačného systému je spracovaná ako internetová aplikácia s centrálnou databázou, do ktorej klienti vstupujú prostredníctvom internetového rozhrania - prehliadača MS INTERNET EXPLORER, ktorý zo strany užívateľa nevyžaduje žiadne špeciálne programové vybavenie, čo znamená, že odpadá aj nadbytočná inštalácia programov na pracoviskách štátnej správy vrátane komplikovanej aktualizácie dát a pod.

Internetová aplikácia RISO-NET je modulárna, t. z. že sa skladá z jednotlivých modulov, ktorými sú:

     - modul pre administráciu systému - modul pre autorizáciu užívateľov,
- modul registra všetkých právnych subjektov pôsobiacich v SR pre ich jednoznačnú identifikáciu pomocou IČO = identifikačného čísla


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: