Input:

Pripravované vyhlášky v oblasti ochrany ovzdušia na rok 2021

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.1 Pripravované vyhlášky v oblasti ochrany ovzdušia na rok 2021

Ing. Juraj Poništ

V roku 2021 rezort životného prostredia plánuje rôzne zmeny legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia. V rámci tohto článku prinášame štrukturálne rozdelené tie najaktuálnejšie pripravované vyhlášky.

1. Vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky navrhuje zaviesť požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, rozsah údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznamovať do Národného emisného informačného systému a náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Súčasťou predpisu bude ustanovený obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: august 2021.

2. Monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Návrh vyhlášky ustanovuje spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, na preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, kvality ovzdušia a náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: august 2021.

3. Požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Návrh vyhlášky ustanovuje požiadavky na kvalitu tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, vykurovacích olejov, ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia, motorových palív, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov alebo v spaľovacích motoroch alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia, plynných palív určených pre stacionárne zdroje, palív vyrobených z odpadov a vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, poskytuje spotrebiteľovi a okresnému úradu.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: jún 2021.

4. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť:

a) členenie a kategorizáciu stacionárnych zdrojov,

b) členenie a vymedzenie zariadení stacionárnych zdrojov a kritériá na uplatnenie emisných limitov podľa druhu zariadenia,

c) zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

d) prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia vyjadrenú ako emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov a ich zariadení, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátane výnimiek z nich,

e) podmienky uplatňovania prechodných opatrení,

f) odporúčané odstupové vzdialenosti,

g) požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: august 2021.

5. Kvalita ovzdušia

Právna úprava zahrnie limitné a cieľové hodnoty znečisťujúcich látok v ovzduší, termíny ich dosiahnutia; referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia; ciele v kvalite údajov na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia a požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na stále meranie; informačné prahy, výstražné prahy a podmienky na vydanie oznámenia o smogovej situácii; zoznam aglomerácií; informácie a údaje sprístupňované verejnosti.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: jún 2021.

6. Obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

Návrh vyhlášky ustanovuje zoznam farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel určených na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí, hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín, označovanie obalov regulovaných výrobkov a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: jún 2021.

7. Odborná spôsobilosť vo veciach ochrany ovzdušia a podrobnosti na výkon činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť

Nová právna úprava má za cieľ ustanovenie podrobností o činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť v oblasti ochrany ovzdušia. Ide najmä o kvalifikačné a technické predpoklady a podrobnosti o skúške a vydaní osvedčenia pre tieto obory: odborné posudzovanie vo veciach ochrany ovzdušia, výkon kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo a odborná spôsobilosť na prevádzkovanie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Vyhláškou budú ustanovené tiež podrobnosti o náležitostiach odborných posudkov a podrobnosti výkonu kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: jún 2021.

8.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: