Input:

Preprava nebezpečných odpadov, evidencia potrebné povolenia, súhlasy

19.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Preprava nebezpečných odpadov, evidencia potrebné povolenia, súhlasy - § 20 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri preprave nebezpečných odpadov a otázke aké doklady sú potrebné pre prepravu a nakladanie s nebezpečnými odpadmi na území SR je potrebné rozlišovať dva stavy nakladania s nebezpečnými odpadmi.

  1. Stav, keď s nebezpečným odpadom nakladá jeho pôvodca, držiteľ, spracovateľ
  2. Stav, keď pôvodca, držiteľ, spracovateľ zabezpečuje prepravu nebezpečného odpadu

V prípade, keď s nebezpečným odpadom nakladá jeho držiteľ, spracovateľ alebo pôvodca nie je stav, ktorý súvisí s prepravou nebezpečného odpadu. V tomto prípade je potrebné aby daný subjekt mal vydaný príslušný súhlas podľa § 7 ods. 1.

-          Súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. c)

-          Súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. d)

-          Súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. l)

-          Súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. r)

-          Súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. t)

Podľa toho s akým množstvom odpadu daný subjekt nakladá, je potrebné aby mal aj súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. g) „na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg, alebo ak prpeavca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov.“ Súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. g) sa vzťahuje na činnosť nakladania s odpadmi, ktorá je definovaná v § 2 ods. 5 zákona o odpadoch a nie na prevádzku zariadenia. Ak subjekt nakladá – prepravuje nebezpečné odpady v pôsobnosti príslušného Okresného úradu, vydá súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. g) príslušný Okresný úrad, ak sa preprava nebezpečného odpadu uskutočňuje nad rámec územného obvodu Okresného úradu, resp. územie kraja, vydáva tento súhlas Okresný úrad v sídle kraja.

Stav, keď subjekt, ktorý nakladá s nebezpečnými odpadmi uzatvorí s prepravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečných odpadov, sa riadi ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Ak si subjekt, ktorý s odpadmi nakladá, zabezpečuje prepravu sám musí mať súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. g) (v zmysle § 2 ods. 5 je preprava odpadu súčasťou nakladania s odpadmi). Ak subjekt nevykonáva prepravu sám, je túto zabezpečiž u prepravcu, ktorý spĺňa osobitné ustanovenia - Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF). Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: