Input:

Povinnosti v rámci vodného a odpadového hospodárstva do 31.10.2016

17.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Znečisťovateľ zasiela poplatkové oznámenie správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. 10. 2016. Poplatky platí ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd, alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok, alebo 1 000m3 za mesiac a prekročí v príslušnom ukazovateli znečistenia limitné hodnoty ustanovené v prílohe č. 2 nariadenia č. 755/2004 Z. z.  Povinnosť vyplýva zo Zákona č. 365/2004 Z. z. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Nariadenia č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

Do 31.10 je tiež nutné odovzdať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s:

a) s použitými batériami a akumulátormi,

b) s odpadovými olejmi,

c) s odpadovými pneumatikami,

d) s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,

e) s elektroodpadom,

f) s odpadmi z polyetylénteraftalátu,

g) s odpadmi z polyetylénu,

h) s odpadmi


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: