Input:

Povinnosti distribútorov obalov od 1. 1. 2022

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.3 Povinnosti distribútorov obalov od 1. 1. 2022

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2022 začneme na Slovensku zálohovať jednorazové plastové obaly a plechovky. Preto od tohto dátumu pribudnú distribútorom obalov nové povinnosti. Tieto povinnosti definuje § 5 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi, je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný:

1. Zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom.


Komentár: Rovnaká povinnosť ako pre výrobcov obalov. Výška zálohu pre plastovú fľašu aj plechovku bude rovnaká – 15 centov.

2. Pri označení tovaru predajnou cenou uvádzať aj výšku zálohu, ak ide o tovar, ktorým je nápoj v zálohovanom jednorazovom obale.

3. Viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu.

4. Odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru.

5. Vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo zálohovaného jednorazového obalu na nápoje, a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného používateľa.

6. Odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, ktoré prestal výrobca obalov uvádzať na trh, a to najmenej v období šiestich mesiacov od zverejnenia oznamu na webovom sídle správcu.

7. Poskytovať Správcovi zálohového systému jednorazových obalov na nápoje súčinnosť pri plnení povinností podľa § 7 ods. 1 písm. t).


Komentár: Správca je povinný zverejňovať na svojom webovom sídle:

  1. informácie pre konečných používateľov o možnosti vrátenia odpadu z jednorazových obalov na nápoje,
  2. oznam o ukončení uvádzania na trh a predaja nápoja v zálohovanom jednorazovom obale; oznam musí byť zverejnený počas celej doby odberu týchto odpadov z obalov,
  3. údaje z informačného systému zálohovania v agregovanej podobe každoročne do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok.

8. Viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a údaje z nej ohlasovať správcovi v rozsahu potrebnom na plnenie povinností správcu.


Komentár: Podľa vyhlášky


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: