Input:

Novela zákona o verejnom obstarávaní - environmentálny aspekt

10.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.1 Novela zákona o verejnom obstarávaní – environmentálny aspekt

Ing. Juraj Válek, PhD.

Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je primárne zameraná na problematiku účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, snahou je tiež znížiť administratívnu záťaž verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Cieľom účinnejšej kontroly elektronických nástrojov používaných na elektronickú komunikáciu návrh upravuje zoznam elektronických prostriedkov. Taktiež je zameraná na postihovanie špekulatívnych foriem konania hospodárskych subjektov pri využívaní revíznych nástrojov a návrh tiež reflektuje korekciu niektorých legislatívno-technických nedostatkov, ako napríklad nesprávne vnútorné odkazy. Za účelom „spopularizovania” zeleného verejného obstarávania taktiež vymedzí definíciu environmentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorú si bližšie rozoberieme.

Zákon v súčasnosti ustanovuje pojem „environmentálne hľadiská” v rámci osobitných podmienok plnenia zmluvy ako aj pri kritériách na vyhodnotenie ponúk. V rámci osobitných podmienok plnenia zmluvy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy, ak ich uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch. Osobitné podmienky môžu zahŕňať ekonomické, sociálne, environmentálne hľadiská, hľadiská súvisiace s inováciou alebo zamestnanosťou. Pričom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, osobitné podmienky sa môžu týkať aj subdodávateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávok. Pri kritériách na vyhodnotenie ponúk sa najlepší pomer ceny a kvality posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace s predmetom zákazky. Sú nimi najmä kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých používateľov, sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky, obchodovanie a jeho podmienky, organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia, záručný servis, pozáručný servis, technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín ukončenia, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky.

Zelené verejné obstarávanie je pre štát strategický nástroj, pretože vynakladaním finančných prostriedkov na obstaranie komodít so zohľadnením environmentálneho dopadu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác štát prispieva k


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: