Input:

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od 1. 1. 2017

19.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely“). Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2017. Obsahuje zmeny a doplnenia vykonané v rámci platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v reakcii na nedostatky vytýkané Európskou komisiou v rámci procesu infringementu proti Slovenskej republike.  Dodatočné požiadavky Komisie predložené v marci 2016 k prerokovaniu na „package meeting“ sú zhrnuté v štyroch bodoch a osobitnej časti, ktorá sa venuje transpozícii príloh I. a II. smernice EP a  Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (ďalej len „smernica EIA“). Cieľom návrhu novely je komplexné odstránenie transpozičného deficitu voči smernici EIA, najneskôr do konca roka 2016 vo vzťahu splnenia „ex ante kondicionality“ v rámci programového obdobia 2015 – 2020, čím bude umožnené Slovenskej republike čerpať finančné príspevky z fondov Komisie.

Návrh novely nerieši všetky pripomienky Komisie. Podrobnejšie písomné zdôvodnenie, pripomienok Komisie, ktoré návrh novely nerieši bolo spolu s návrhom novely zaslané Komisii.

 Predkladaný návrh zároveň súvisí s potrebou plnenia všeobecnej ex ante kondicionality. Ex ante kondicionality predstavujú nevyhnutný predpoklad pre čerpanie prostriedkov z  Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 - 2020. Ex ante kondicionalita v oblasti EIA/SEA sa uplatňuje na úrovni Partnerskej dohody Slovenskej republiky


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: