Input:

Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

29.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti. Týmto návrhom sa vykonáva  zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh vychádza z častí vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú  niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, týkajúcich sa skládok odpadov, podmienok skládkovania odpadov a podmienok pre úložisko dočasného uskladnenia ortuti. Predmetom návrhu sú požiadavky na budovanie, prevádzkovanie, uzatváranie, rekultiváciu a monitorovanie skládok odpadov, kritériá na prijímanie odpadov na skládky odpadov, požiadavky na úložisko dočasného uskladnenia, metódy analýz a skúšok odpadov a vzorec na výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy.

Znenie prvého paragrafu vyhlášky je prevzaté zo súčasne platnej vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Čiastočne sa upravuje definícia inertného odpadu vo väzbe na limitné hodnoty vylúhovateľnosti podľa prílohy č. 1, ktoré testovaný odpad musí splniť, aby sa mohol považovať za odpad inertný. Druhý paragraf sa venuje výberu lokality na  vybudovanie skládky odpadov a znenie odsekov je prevzaté zo súčasne platnej vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Paragraf 3 - Triedy skládok odpadov, vychádza rovnakozo súčasne platnej vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Rozdeľujú sa 3 triedy skládok odpadov podľa kategórie skládkovaných odpadov. Špeciálnou kategóriou skládok odpadov sú skládky na inertný odpad, ktorého vplyv na životné prostredie musí byť minimálny alebo žiadny.

Štvrtý paragraf sa venuje stavebným a technickým požiadavkám na vybudovanie skládky odpadov. Znenie odsekov je prevzaté zo súčasne platnej vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Stanovujú sa základné stavebno-technické požiadavky na budovanie skládok odpadov, ktoré musí mať vybudovaná každá skládka odpadov.

V § 5 - Požiadavky na tesnenie skládky odpadov sa ponecháva sa súčasná právna úprava. Požiadavky na tesnenie v podloží skládky odpadov sú rozhodujúcim faktorom možného vplyvu skládky odpadov na životné prostredie počas jej prevádzky alebo po jej uzatvorení a preto sú v plnej miere prebrané zo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: