Input:

Miesto bezodplatného odovzdávania vytriedených zložiek komunálneho odpadu

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autori: Mag. Annamária Tóthová, JUDr. Katarína Liebscherová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Môže byť ako miesto bezodplatného odovzdávania vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy) pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby určený zberný dvor? Na území mesta je cca 2500 podnikajúcich subjektov a nie je v silách mesta dodať všetkým 1100 l nádoby na triedený zber. Je v rozpore VZN s legislatívou, ak VZN určuje povinnosť doviezť vytriedené zložky komunálneho odpadu právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom do zberného dvora vlastnými prostriedkami?

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona o odpadoch je obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov.

Predmetnú povinnosť špecifikuje Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“). Obec je povinná zabezpečovať naplnenie štandardu zberu obce, ktorý sa vypočíta ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok určeného v prílohe č. 10 vyhlášky.

Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka, a ktorý je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu.

Vyhláška upravuje štandardy zberu v súvislosti s jednotlivými obyvateľmi obce, pričom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: