Input:

Kam s výpalkami z prevádzky pestovateľskej pálenice

4.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebné poznať niektoré fyzikálno-chemické pojmy a zákonitosti. Dôležitosť sa kladie hlavne na zloženie surovín a spôsoby ich spracovania, potrebných na výrobu jednotlivých destilátov. Obilné aj kukuričné výpalky sú v nich nealternatívnym výrobným odpadom. Ten sa vyskytuje síce už dlhé desaťročia v takmer rovnakej kvalite, ale postupom času sa mení pohľad naň. V dnešnej dobe sa už výpalky právom radia medzi také cenné organické substráty ako je biomasa, fytomasa, dendromasa, koncentráty z rôznych potravinárskych výrob, odpady z reštaurácií a podobne. Výpalky sú vedľajším produktom po destilácii etanolu zo zápary, získanej fermentáciou škrobu z pôvodnej suroviny, rozloženého na utilizovateľné sacharidy. Výpalky sú kyslé (pH = 3,0-4,8) a predstavujú značný potenciál znečistenia zložiek životného prostredia najmä vody a pôdy. Spracovaniu produkovaných odpadov z týchto výrob a problémy špecifických odpadových vôd sa v dnešnej dobe u nás venuje pomerne málo odborníkov. V prípade výpalkov z pestovateľských páleníc je to ešte menej.

Výroba liehu v pestovateľskej pálenici

V období socializmu sa na našom území výroba liehu v páleniciach právne regulovala a výstavbu takýchto zariadení mohli realizovať len „záhradkárske služby“ ako organizácie riadené vtedajším Slovenským zväzom záhradkárov. Po zmene spoločenského zriadenia v roku 1989 bola prijatými legislatívnymi zmenami umožnená výstavba a prevádzkovanie páleníc fyzickými a právnickými osobami po splnení zákonom stanovených podmienok. Výroba destilátov z ovocia, osobitne slivovice, nadobudla dlhoročnú tradíciu. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných okolo 120 až 140 pestovateľských páleníc, aj keď nie všetky sú v prevádzke. V záujme jednotného postupu pestovateľských páleníc na Slovensku, vzájomnej výmeny skúseností a spolupráce vznikla potreba vytvoriť združenie v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Cieľom združenia je aj ochrana záujmov vlastníkov a prevádzkovateľov pestovateľských páleníc v súlade s dobrými mravmi a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Združenie páleníc na pestovateľské pálenie ovocia na Slovensku pôsobí na území Slovenskej republiky a je právnickou osobou.

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len “pestovateľské pálenice") počas jej prevádzky postupuje v súlade so

  • - zákonom NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,

  • - vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,

  • - zákonom NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu.

Sezónna prevádzka pálenice

Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v liehovare v každom výrobnom období určuje prevádzkovateľ. Termín začatia oznámi prevádzkovateľ správcovi dane v lehote podľa osobitného predpisu a ministerstvu najneskôr desať dní odo dňa začatia výroby. V pálenici možno vyrábať destilát len

  • - z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme,

  • - z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi - “kvas".

Vyrábať lieh a spracúvať lieh, manipulovať s ním a uvádzať ho na trh môže len právnická osoba a fyzická osoba, ktorej na základe žiadosti Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh.

Nakladanie s odpadmi z výpalkov

K udeleniu povolenia na prevádzkovanie pálenice musí žiadateľ priložiť okrem náležitostí zákona aj rozhodnutie príslušného okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie o schválení Programu odpadového hospodárstva


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: