Input:

Informačný systém o odpadoch RISO-NET

5.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.6.2 Informačný systém o odpadoch RISO-NET

Ing. Juraj Poništ

RISO-NET predstavuje programové vybavenie pre informačný systém o odpadoch. Účel systému RISO-NET zahŕňa zber, verifikáciu a interpretáciu údajov (obsahujúcich množstvo vznikajúcich odpadov, spôsoby nakladania s odpadmi, pôvodcov odpadov, zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prepravu nebezpečných odpadov).

Okrem vyššie uvedeného spĺňa RISO-NET funkciu nástroja pre úrady ŽP, MŽP SR, SIŽP (sumárne výstupy, filtre, komunikácia, kontrola), ako aj nástroj pre plnenie reportingových povinností.

Hlavná časť informačného systému je spracovaná ako internetová aplikácia s centrálnou databázou, do ktorej klienti vstupujú prostredníctvom internetového rozhrania - prehliadača MS INTERNET EXPLORE (minimálna verzia 5.5 so servispackom 2).

Internetová aplikácia RISO-NET je modulárna. Základné moduly predstavujú:

  • - modul pre administráciu systému - modul pre autorizáciu užívateľov,
  • - modul registra všetkých právnych subjektov pôsobiacich v SR pre ich jednoznačnú identifikáciu pomocou IČO = identifikačného čísla organizácie,
  • - modul pre evidenciu pôvodcov a držiteľov odpadov,
  • - modul pre evidenciu údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi,
  • - modul pre evidenciu prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
  • - modul pre evidenciu zariadení na zhodnocovanie (R+) odpadov,
  • - modul pre evidenciu zariadení na zneškodňovanie (D+) odpadov,
  • - modul pre evidenciu SO = skládok odpadov,
  • - modul pre evidenciu prepravy NO = nebezpečných odpadov.

Systém disponuje tiež autonómnym modulom, prostredníctvom ktorého je možnosť vybrané údaje vizualizovať formou digitálnych máp, ktoré sú prístupné k nahliadnutiu cez internet pomocou technológie ARC/IMS.

Údaje, ktoré sú obsiahnuté v RISO sa každoročne prezentujú v Správe o stave životného prostredia vydávanej MŽP SR, prípadne iných ročenkách a správach, vo forme tabuliek a kartogramov (príp. máp) ponúkajúcich integrované a cielene interpretované dáta.

Verifikácia údajov vstupujúcich do informačného systému (RISO-Net) prebieha v niekoľkých rovinách:

  1. vizuálna, mechanická kontrola pri
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: