Input:

Havarijný plán na vody

24.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Treba mať v zmysle zákona o vodách vypracovaný a schválený Havarijný plán na vody aj v prípade ak v rámci samotného výrobného procesu nezaobchádza spoločnosť so škodlivými látkami v množstve 1t resp. 1 m3? Treba do posudzovania povinnosti mať HP na vody započítať odpad z ORL?

Nakoľko spoločnosť nakladá so škodlivými látkami v podprahových množstvách, nepotrebuje mať vypracovaný havarijný plán vody.  To neplatí ak orgán štátnej vodnej správy podmienkach rozhodnutia na povolenie a uvedenie do trvalej prevádzky vodnej stavby s prihliadnutím na prítomnosť vodného toku v blízkosti areálu podniku, prípadne existencie ochranných pásiem vodných zdrojov resp. z iného dôvodu neurčil inak.

Pre objasnenie. To čo sa nachádza v samotnom ORL sa považuje za nebezpečný odpad, ktorý podlieha ustanoveniam zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: