Input:

Havarijný plán na úseku vodného hospodárstva

6.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.6.2 Havarijný plán na úseku vodného hospodárstva

Ing. Juraj Poništ

Povinnosť vypracovania havarijného plánu je zakotvená v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Na základe uvedeného zákona je ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3 povinný vykonať okrem iných opatrení definovaných predmetným zákonom zostavenie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len “havarijný plán“), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

Schvaľovacím orgánom havarijného plánu v rámci vodného hospodárstva je Slovenská inšpekcia životného prostredia. Podrobnosti havarijného plánu upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Návrh havarijného plánu je potrebné pred jeho predložením Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia”) na schválenie prerokovať so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, prípadne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

Havarijný plán sa aktualizuje pri organizačnej zmene a pri zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby. Aktualizovaný havarijný plán sa predkladá inšpekcii na schválenie. Náležitosti a zásady spracovania havarijného plánu upravuje príloha predmetnej vyhlášky.

Havarijný plán podľa vyhlášky pozostáva z troch základných častí:

A. Titulný list

B. Organizačné opatrenia

C. Technické opatrenia

Titulný list havarijného plánu má obsahovať presný názov a sídlo organizačnej jednotky, pre ktorú je havarijný plán spracovaný, dátum spracovania havarijného plánu, meno a priezvisko autora havarijného plánu, schválenie havarijného plánu vedúcim organizácie - dátum, meno, priezvisko a podpis, dátum, číslo rozhodnutia a názov príslušného inšpektorátu inšpekcie, ktorým bol havarijný plán schválený.

Organizačné opatrenia pozostávajú z Hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd a Zabezpečenia. činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd. Hlásenie i zabezpečenie činnosti sú diferencované na ďalšie podsekcie, upravované predmetnou vyhláškou (okrem iného možno uviesť Hlásenie v rámci organizácie a Opis hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd mimo organizácie, Spôsob zabezpečenia zneškodnenia mimoriadneho zhoršenia vôd najmä potrebnou technikou, sledovaním kvality vody, dostupnosťou energetických zdrojov, zdrojom pitnej vody, zdravotníckou službou).

K Technickým opatreniam podľa havarijného plánu patria Všeobecné údaje, Bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd, Následné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd.

Všeobecnými údajmi sa okrem iného rozumejú Znaky mimoriadneho zhoršenia vôd, Hydrologické a hydrogeologické pomery územia, Zoznam nebezpečných látok, s ktorými sa v organizačnej jednotke zaobchádza. Medzi Bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd patrí Odstránenie príčin mimoriadneho zhoršenia vôd a zamedzenie ďalšiemu úniku a Zachytávanie uniknutých látok.

Následnými opatreniami na odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd sa v zmysle uvedenej prílohy rozumie Zber uniknutých nebezpečných látok, Dočasné uskladnenie a zneškodnenie pozbieraných nebezpečných látok, kontaminovanej zeminy, kalov a znečistených vôd, Asanácia zasiahnutých území a Monitorovanie zasiahnutého územia.

V prípade nezostavenia havarijného plánu porušením povinnosti uloženej podľa § 39 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách možno uložiť

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: