OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Produkt manažér

2019.11 Úvodník

Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážený čitateľ,

prinášame Vám novembrové vydanie časopisu EnviroInfo, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. Účinnosť návrhu vyhlášky je navrhovaná na 1. januára 2020 z dôvodu zabezpečenia vedenia novej evidencie za celý kalendárny rok.

Novela zákona o odpadoch od 1. júla 2020 sa rozšírením § 13 dotkne zneškodňovania odpadu skládkovaním. Novela totižto zakazuje zneškodňovať skládkovaním neupravený odpad.

Ďalšou zo zmien s účinnosťou od 1. januára 2021 bude školský zber odpadov. Ten nebol v pôvodnom zákone zakotvený priamo.

Novela zákona o odpadoch prinesie zmeny aj vo vzťahu k bioodpadom. Nastalo rozšírenie samotnej definície biologického odpadu o biologický odpad z kancelárií. Automaticky by mala vzniknúť povinnosť pre zamestnancov kancelárií tento bioodpad triediť.

Od 1. 7. 2020 nastanú zmeny aj v nakladaní so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb.

Novela zákona o odpadoch, ktorá má byť účinná od 1. júla 2020 sa výrazným spôsobom dotkne § 16, ktorý je zameraný na zber odpadu a výkupu odpadu. Konkrétne ide o 2 právne úpravy.

O všetkých zmenách si môžete prečítať v našich článkoch.

Okrem toho sme si pre Vás pripravili články:
- Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje
- Národný register znečisťovania látok
- Zhromažďovanie a uchovávanie informácií o životnom prostredí

Príjemné čítanie praje

Ing. Lucia Žarnócaiová
odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise:

Neobalové výrobky a odpad z nich v roku 2019
Zneškodňovanie výpalkov z páleníc
Posudková činnosť - osoby oprávnené na vydávanie odborných posudkov v roku 2019
Ekonomické prínosy zavedenia systému EMAS v organizácii
Povinnosti obce a pôvodcu komunálnych odpadov v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019
Povinnosti hlavných účastníkov pri preprave nebezpečných vecí podľa ADR

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

Ing. Juraj Válek

Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: